05.11.19 - Governing Body - Item 11

05.11.19 - Governing Body - Item 11