06.12.18 Governing Body Item 8

06.12.18 Governing Body Item 8