10.12.19 - Governing Body - Item 8

10.12.19 - Governing Body - Item 8