12.02.20 - Governing Body - Item 08

12.02.20 - Governing Body - Item 08