12.12.19 - Governing Body - Item 10

12.12.19 - Governing Body - Item 10