12.12.19 - Governing Body - Item 11

12.12.19 - Governing Body - Item 11