12.12.19 - Governing Body - Item 12

12.12.19 - Governing Body - Item 12