12.12.19 - Governing Body - Item 13

12.12.19 - Governing Body - Item 13