12.12.19 - Governing Body - Item 14

12.12.19 - Governing Body - Item 14