12.12.19 - Governing Body - Item 8

12.12.19 - Governing Body - Item 8