12.12.19 - Governing Body - Item 9

12.12.19 - Governing Body - Item 9