13.12.18 - Governing Body - Item 13

13.12.18 - Governing Body - Item 13