13.12.18 - Governing Body - Item 14 - 15

13.12.18 - Governing Body - Item 14 - 15