13.12.18 - Governing Body - Item 17 - 20

13.12.18 - Governing Body - Item 17 - 20