14.12.17 - Governing Body - Item 11

14.12.17 - Governing Body - Item 11