14.12.17 - Governing Body - Item 12

14.12.17 - Governing Body - Item 12