14.12.17 - Governing Body - Item 13

14.12.17 - Governing Body - Item 13