15.12.22 - Governing Body - Item 10

15.12.22 - Governing Body - Item 10