15.12.22 - Governing Body - Item 13

15.12.22 - Governing Body - Item 13