15.12.22 - Governing Body - Item 14

15.12.22 - Governing Body - Item 14