15.12.22 - Governing Body - Item 15 - 17

15.12.22 - Governing Body - Item 15 - 17