17.12.20 - Governing Body - Item 06

17.12.20 - Governing Body - Item 06