17.12.20 - Governing Body - Item 10

17.12.20 - Governing Body - Item 10