17.12.20 - Governing Body - Item 11

17.12.20 - Governing Body - Item 11