17.12.20 - Governing Body - Item 12

17.12.20 - Governing Body - Item 12