20.06.19 - Governing Body - Item 8

20.06.19 - Governing Body - Item 8