22.02.18 - Governing Body - Item 01

22.02.18 - Governing Body - Item 01