22.02.18 - Governing Body - Item 02 - 05

22.02.18 - Governing Body - Item 02 - 05