22.02.18 - Governing Body - Item 07 - 08

22.02.18 - Governing Body - Item 07 - 08