22.02.18 - Governing Body - Item 09 - 10

22.02.18 - Governing Body - Item 09 - 10