22.11.18 - Governing Body - Item 11

22.11.18 - Governing Body - Item 11