22.11.18 - Governing Body - Item 9

22.11.18 - Governing Body - Item 9