23.11.17 - Governing Body - Item 14

23.11.17 - Governing Body - Item 14