23.11.17 - Governing Body - Item 15 - 19

23.11.17 - Governing Body - Item 15 - 19