26.07.18 - Governing Body - Item 10

26.07.18 - Governing Body - Item 10