26.07.18 - Governing Body - Item 11

26.07.18 - Governing Body - Item 11