26.07.18 - Governing Body - Item 17

26.07.18 - Governing Body - Item 17