28.07.22 - Governing Body - Item 11 & 12

28.07.22 - Governing Body - Item 11 & 12