28.09.17 - Governing Body - Item 10

28.09.17 - Governing Body - Item 10