28.09.17 - Governing Body - Item 11

28.09.17 - Governing Body - Item 11