29.06.17 Governing Body Item 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

29.06.17 Governing Body Item 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11